Sunday, May 26, 2013

Vài đoạn bash thường dùng trên Ubuntu

Ghi ra để không quên...

Đếm số dòng code trong thư mục:

find . -name '*.ext' | xargs wc -l
export PROMPT_DIRTRIM=2
parse_git_branch() {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/'
}
PS1="\[\e[0;39m\]\[\e[1;33m\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h\[\e[0;39m\]:\w\[\e[1;35m\]\$(parse_git_branch)\[\e[0;39m\] $ "

No comments:

Post a Comment